Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov.

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a spoločnosťou E.R.H., s.r.o., sídlo: Bratislavska 35
91702 Trnava, ICO: 36 219 479, DIČ: 2021394925 sklad-odberné miesto Trakovice 310, 919 33, ako predávajúcim a prevádzkovateľom, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu http://obchod.ribisska.sk (ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, tel.č., e-mailová adresa), zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa bodu 1 v znení zverejnenom na internetovej stránke http://obchod.ribisska.sk v čase odoslania elektronickej objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II.
Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.
2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu.
3. Objednávka zrušená kupujúcim do 24 hodín od jej doručenia sa považuje za nedoručenú, teda neplatnú Na základe písomnej žiadosti kupujúceho bude táto objednávka označená ako stornovaná, o čom kupujúcemu príde informačný e-mail.
4. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s kúpnou cenou vyššou ako 200,00€, alebo s nákladmi na dodanie tovaru vyššími oproti štandardným nákladom na dodanie tovaru podľa článku VII týchto VOP, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, alebo jej nerealizovaním v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia autorizačnej výzvy predávajúceho, predávajúci považuje objednávku za nedoručenú (neplatnú).
5. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom odoslania potvrdzujúceho e-mailu podľa bodu 2 tohto článku.

III.
Dodacie podmienky a termíny

1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru najmä prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, respektíve služby kuriéra ( dalej len prepravca) Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi, alebo priamo kupujúcemu.Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci označí objednávku v systéme elektronického obchodu ako expedovanú. Informácia je prístupná kupujúcemu po prihlásení sa do systému v obchod.ribisska.sk pri každej objednávke zvlášť. Zároveň je kupujúcemu odoslaná informácia o stave objednávky na e-mail, ktorý so systému sám zadal. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla od 1 dňa do 7 dní od doručenia elektronickej objednávky, prípadne v inej lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky. O týchto skutočnostiach predávajúci kupujúceho informuje e-mailom, alebo telefonicky bez zbytočného odkladu.
6. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.
7. Vzhľadom na špecifické vlastnosti materialu (pedig) môže byť v balení rozdiel v hmotnosti až 7 %. Tak isto sa farebná škála tovaru na fotografii môže mierne líšiť od skutočnosti

IV.
Kúpna cena a platby

1. Kupujúci má v systéme obchodu možnosť voľby medzi úhradou kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na príslušnej faktúre, ktorá sa vygeneruje po zadaní spôsobu platby vopred a zaplatením kúpnej ceny pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierka) V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, je kúpna cena splatná najneskôr v deň uvedený na faktúre ako deň splatnosti faktúry a v tento deň musí byť kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Lehota splatnosti je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade doručenia tovaru na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru od prepravcua jej zaplatenie prepravcovi v hotovosti, alebo bezhotovostne (platobný terminál) je nevyhnutnou podmienkou vydania tovaru prepravcom kupujúcemu.

2. V prípade objednávky s kúpnou cenou prevyšujúcou 200,00€ predávajúci môže od kupujúceho požadovať zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny vopred. Zaplatená záloha sa po dodaní tovaru započíta na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, považuje sa objednávka za nedoručenú (neplatnú).

Dopravné objednávky z Českej republiky-prevodom z účtu vopred je spoplatnená sumou 7€. Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na náš účet SK55 3100 0000 0042 9001 7801

Dopravné objednávky z Rakúska prevodom z účtu vopred je spoplatnené sumou 10€ Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na náš účet SK55 3100 0000 0042 9001 7801

V.

Odmeny a darčeky za objednávky

Odmena pre nových zaregistrovaných zákazníkov

1. Ako nový zákazník s objednávkou nad 30€ dostávate 1 gombík kvietok a dve srdiečka prírodné

2. Darček pri prvej objednavke nad 15€ - veľké červené srdiečko

Odmena pre už registrovaných zákazníkov je závislá od výšky objednávky tovaru. To znamená že do výšky objednávky tovaru sa nezapočítava poštovné.

1. Gombík kvietok zdarma pri objednávke tovaru nad 20€

2. Gombík srdiečko menšie pri objednávke tovaru nad 25€

3. Gombík srdiečko väčšie pri objednávke tovaru nad 30€

4. HDF(sololit) oválik 9 x 16cm zdarma za objednávku tovaru nad 35€

5. Od 1. 7. do 31. 1. Preglejkové 3D dno sánky ( Mikuláš Vianoce )

od 1. 2. do 29. 2. dno HDF srdce ( Valentín )

od 1. 3 do 30. 4. Preglejkové 3D dno veľká noc ( Šibačka )

od 1. 5 do 30. 6 Kvietky zápichy, rôzne dekorácie. (deň matiek)

za objednávku tovaru nad 40€

6. Preglejkové 3D dno vlečka za koňa za objednávku tovaru nad 50€

7. Preglejkové 3D dno trojkolka za objednávku tovaru nad 70€

8. Preglejkové 3D dno kolíska za objednávku tovaru od 90 do 99.99€

9. Pri objednávke nad 100€ sa dopravné neúčtuje a do balíka nebude pribalený darček.

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu podľa rozmedzia výšky objednávky príslušný darček. Tento darček je následne vyznačený na faktúre ako položka zdarma s popisom, ku akej hranici výšky objednávky sa vzťahuje. K výške objednávky tovaru sa nevzťahuje poštovné. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, s tovarom aj úplný, čistý, nepoškodený darček. Na darčeky nevzniká žiadny právny nárok.

VI.
Záruka, reklamácie, doklady

1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákova č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry a súčasne neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je informácia predávajúceho v zmysle § 3 ods. 5 citovaného zákona a poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť jednoznačne vyjadreným vyhlásením, na ktoré môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke http:/obchod.ribisska.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať poštou na adresu skladu predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adresu: katarina.holub@gmail.com.

Predávajúci po odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu vrátane expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci - spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatené platby podľa bodu 3. tohto článku.

Kupujúci – spotrebiteľ by mal tovar vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, ak je to možné v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak to vyplýva zo zákona (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä ak predmetom kúpnej zmluvy je

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, v prípade literatúry, video návodov, softwaru a na mieru vytvoreného tovaru.

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.

Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese katarina.holub@gmail.com, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne tvrdené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia reklamácie.

Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená zmierlivo. 5. V prípade reklamácie zasielajte reklamovaný tovar na adresu skladu odberného miesta spoločnosti a to Trakovice 310, 919 33
VI.
Expedičné náklady

1. Pri dodaní balíka kurierskou službou DPD na dobierku účtuje predávajúci expedičné náklady podľa výšky objednávky od 1 do 34,99€ v sume 4,5€/4,30€ , alebo pri výške objednávky od 1 - 34,99€ a platbe vopred 4,30€/4€
2. Pri inom spôsobe dodania prostredníctvom tretej osoby ( Slovenská pošta) účtuje predávajúci poštovné vo výške skutočných nákladov na dodanie tovaru, najmenej však vo výške 4€
3. Pri osobnom prebraní tovaru u predávajúceho po vzájomnej dohode predávajúc účtuje expedičné náklady vo výške 3€

4. Pri výške objednávky nad 100€ sa dopravné neučtuje.

5. Dodávky do Rakúska, Maďarska, Českej republiky sú možné iba pri plazbe vopred na účet

čú pre platby zo zahraničia: 2100690917 / 2010

IBAN FIO: SK3083300000002100690917
BIC KOD: FIOZSKBAXXX

Dodávky do iných krajín sú riešené individuálne s plnou prefakturáciou prepravných nákladov a s platbou celej ceny vopred na vyššie uvedený účet.

Informácia o kurierskej službe DPD:

Chcete si vybrať kedy a kam vám bude tovar doručený? Využite služby kuriérskej spoločnosti DPD.

Výhody prepravy s DPD:

Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky.

Odpoveďou na interaktívnu SMS má príjemca možnosť zmeniť deň doručenia zásielky.

V deň doručenia je príjemca telefonicky kontaktovaný kuriérom DPD.

Príjemca má možnosť uhradiť platbu za dobierku platobnou kartou.

V prípade, ak kuriér nezastihne príjemcu, nechá v poštovej schránke oznámenie o prvom pokuse o doručenie. Príjemca má možnosť zmeniť deň alebo adresu ďalšieho doručenia prostredníctvom stránky www.presmeruj.mojbalik.sk, mailom na adrese csa@sk.dpd.net alebo na zákazníckej linke DPD 18 373 (bez predvoľby z celej SR).

Príjemca má možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

Kuriér preverí totožnosť osoby, preberajúcej balík na základe predloženia dokladu.

Každá zásielka, pohybujúca sa v prepravnej sieti DPD je aicky poistená až do 2500 €.

Podrobnejšie informácie o službách DPD nájdete na stránke www.dpd.com

VII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke http:/obchod.ribisska.sk. V znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa tohto bodu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Vyplnením elektronickej objednávky, ktorá obsahuje aj osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v rámci obchodnoprávneho vzťahu s kupujúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje poskytnuté mu kupujúcim a nakladať s nimi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom oznámené, sprístupnené alebo vydané tretím osobám; ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, príslušným na riešenie sporu bude všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci nevyužíva a neakceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 29. 1. 2016.

Má to zmysel